НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

309

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

Хэрэгжүүлэх ажлууд Хугацаа Хүний тоо Хөрөнгө /мян.төг/ Хариуцах албан тушаалтан
А. Хүний нөөцийн чадваржуулах чиглэлээр:
1 Газрын нийт албан хаагчийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхижуулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулах

·         Архив, бичиг хэргийн цахим программын чиглэлээр

·         ТАХ-ийн ёс зүй, авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр

·         Бусад

Жилдээ 1-2 Хууль гэрээний мэргэжилтэн

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

2 Албан хаагчдыг мэргэшлийн зэрэг горилох болон сунгах сургалтанд дэмжиж хамруулах Жилдээ 2-4 500,0 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
3 Албан хаагчдыг эрхэлж буй албан үүргийн дагуу шаардлагатай сургалт, семинарт хамруулж мэргэшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

·         А-3 сургалт

·         Геодезийн чиглэлээр

·         Зураг төслийн чиглэлээр

Жилдээ 20 500,0
4 Эзэмшсэн мэргэжлийн чиглэлээр магистантурын болон Удирдлагын академид мэргэшүүлэх сургалтад албан хаагчдыг хамрагдах нөхцөл боломжоор ханган, дэмжлэг үзүүлэх Жилдээ 2 Шаардахгүй Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
5 Нийт ажилтан албан хаагчдын дунд “Мэдээллийн цаг”-ийг 7 хоногт тутамд зохион байгуулах 4-12 сард 50 Шаардахгүй Хэлтсийн дарга нар
Дүн
Б. Ажиллагсдын ажиллах нөхцлийг хангах чиглэлээр
1 Ажиллагсдыг ажиллах нөхцлийг ханган, эд хогшил, техник тоног төхөөрөмжөөр хангах Жилдээ 5 2000,0 Ахлах ня-бо, нярав
2 ИТА-дад шаардлагатай мэргэжлийн чиглэлийн ном, техник тоног төхөөрөмжөөр хангах Жилдээ 90 500,0 Холбогдох тушаалтан
3 Байгууллагын  нийт ажилтан албан хаагчдыг ажлын нормын хувцсаар хангах ажлыг зохион байгуулах Жилдээ 100 3500,0 ЗСХэлтсийн дарга, Ахлах ня-бо
4 Лабораторийн ажилтан, албан хаагчдад хортой нөхцлийн сүү олгох Жилдээ 100 2000,0 ЗСХэлтсийн дарга, ахлах ня-бо
5 Албан хаагчдын албан ажлын хэрэгцээнд интернетын үйлчилгээг хангах Жилдээ 60 2904,0 Ахлах ня-бо, тооцооны ня-бо нар, нярав
6 Авто зам, гүүрийн барилгын ажилд захиалагчийн хяналт тавих ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах шатахуун, түлшний зардал 2,3-р улирал 40 16138,0 Ахлах ня-бо, тооцооны ня-бо нар нярав
7 Албан хаагчдыг бичиг хэргийн зардлаар хангах Жилдээ 60 11434,0 Ахлах ня-бо, тооцооны ня-бо нар, нярав
Дүн
В. Ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр
1 Ажилтан албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамруулах 1-р улирал 110 Шаардахгүй Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
2 Төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ,хөдөлмөрийн гэрээг хагас,бүтэн жилээр дүгнэн урамшуулал олгох ажлыг зохион байгуулах Жилдээ 100 ЗСХэлтсийн дарга хүний нөөцийн мэргэжилтэн
3 Тухайн онд тэтгэвэрт гарч буй ажилтнуудад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, дэмжлэн үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах Жилдээ 3 8442,4 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
4 Байгууллагын ажилтны гэр бүлийг дэмжин, шинээр хүүхэд төрөх, эрүүл мэндийн байдал, ар гэрийн гачигдал гарах зэрэгт цалинтай чөлөө олгох , нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох Жилдээ 20 10000,0 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
5 Хүүхдийн баярыг тохиолдуулан 16-аас доош насны хүүхдүүдэд бэлэг өгөх ажлыг зохион байгуулах 6 сар 110 2500,0 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Тооцооны ня-бо нярав
6 Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан байгууллагын ажилтнуудад /өрхөд 1/ бэлэг өгөх ажлыг зохион байгуулах 12 сар 105 2500,0 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн,Тооцооны нярав ня-бо
7 Байгууллагын өндөр настнуудад Сар шинийн баяр болон Ахмадын өдрөөр хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах 1,3 улирал 26 3500,0 Ахлах ня-бо Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
8 Хариуцсан ажилдаа идэвхи зүтгэлтэй ажиллан, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэн ажилтнуудыг төрийн одон медаль, яамны болон нийслэл, ТББ-ын шагналд тодорхойлох, урамшуулах Жилдээ 30 1500,0 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
9 Байгууллагын ажилтан албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор спортын арга хэмжээг зохион байгуулах Жилдээ 30 Бүх хэлтэс, нэгжүүд
Дүн 28817,4
Нийт дүн 67918,4

 

Хянасан: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга:                                                     Э. Эрдэнэсайхан

Ахлах ня-бо                                                                                                                          П. Ариунаа

Боловсруулсан хүний нөөцийн мэргэжилтэн                                                           П. Оюунчимэг