НАЗХГ-ын ДАРГЫН ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ УУЛЗАХ УУЛЗАЛТЫН ХУВААРЬ

156