НАЗХГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, албан тушаалын жагсаалт

755

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын зохион байгуулалтын

бүтцийн албан тушаалын жагсаалт

 

 

Албан тушаалын нэр

 

 

Тоо

Албан тушаалын ангилал
1 Дарга 1 ТЗ
2 Орлогч дарга 2 ТЗ
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс-24  
3 Хэлтсийн дарга 1 ТЗ
4 Ахлах ня-бо 1 ТҮ
5 Ахлах, хүний нөөцийн  мэргэжилтэн 1 ТЗ
6 Ахлах мэргэжилтэн 1 ТЗ
7 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн 1 ТЗ
8 Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ
9 Хууль, гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ
10 Дотоод хяналтын мэргэжилтэн 1 ТЗ
11 Төрийн үйлчилгээний мэдээллийн мэргэжилтэн 1 ТЗ
12 Олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ
13 Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ
14 Тооцооны ня-бо 2 ТҮ
15 Нярав 1 ТҮ
16 Архивын ажилтан 1 ТҮ
17 Бичиг хэргийн ажилтан 1 ТҮ
18 Жолооч 8 ТҮ
Бодлого зохицуулалтын хэлтэс-10  
1 Хэлтсийн дарга 1 ТЗ
2 Ахлах мэргэжилтэн 1 ТЗ
3 Авто замын төлөвлөлтийн мэргэжилтэн 2 ТЗ
4 Гүүрийн төлөвлөлтийн мэргэжилтэн 1 ТЗ
5 ИШС-ний мэргэжилтэн 1 ТЗ
6 Мэдээллийн сан, мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн 1 ТЗ
7 Эдийн засагч 1 ТЗ
8 Усны барилга байгууламжийн мэргэжилтэн 1 ТЗ
9 Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын мэргэжилтэн 1 ТЗ
Засвар, ашиглалтын хяналтын хэлтэс-13  
1 Хэлтсийн дарга 1 ТЗ
2 Ахлах мэргэжилтэн 2 ТЗ
3 Авто замын хяналтын мэргэжилтэн 4 ТЗ
4 Гүүрийн хяналтын мэргэжилтэн 1 ТЗ
5 Авто замын ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн 4 ТЗ
6 Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын мэргэжилтэн 1 ТЗ
Зам барилгын хяналтын хэлтэс-12  
1 Хэлтсийн дарга 1 ТЗ
2 Ахлах мэргэжилтэн 1 ТЗ
3 Авто замын хяналтын мэргэжилтэн 4 ТЗ
4 Гүүрийн хяналтын мэргэжилтэн 2 ТЗ
5 ИШСүлжээний мэргэжилтэн 2 ТЗ
6 Газар зохион байгуулагч 1 ТЗ
7 Геодезийн мэргэжилтэн 1 ТЗ
Шалган бүртгэх товчоо нэгж-29  
1 Нэгжийн дарга 1 ТЗ
2 Зохион байгуулагч 37 ТҮ
Материал шинижлгээ, туршилт судалгааны лаборатори-14  
1 Эрхлэгч 1 ТЗ
2 Ахлах мэргэжилтэн 1 ТЗ
3 Материалын мэргэжилтэн 4 ТЗ
4 Тоног төхөөрөмжийн мэргэжилтэн 1 ТЗ
5 Лаборант 3 ТҮ
6 Туслах ажилтан 2 ТҮ
7 Үйлчлэгч 1 ТҮ
8 Харуул 1 ТҮ
НИЙТ 114