ЖОЛООЧИЙН АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-НЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

1624

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЖОЛООЧИЙН АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-НЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

А. ТАНИЛЦУУЛГА

 

1.Байгууллагын нэр:

Нийслэлийн Авто замын хагжлийн газар

2.Нэгжийн нэр:

Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

3.Ажлын байрны нэр:

Жолооч

3.1.Албан тушаалын ангилал: Техникийн гүйцэтгэх албан хаагч 3.2.Албан  тушаалын зэрэглэл:              ТҮ-3
4.Ажлын байрыг шууд харъяалах удирдах албан тушаалын нэр:

– Хэлтсийн дарга

–  Ахлах ня-бо

4.1.Албан тушаалын ангилал:

 

 

Ахлах түшмэл

Мэргэжлийн албан хаагч

4.2. Албан тушаалын зэрэглэл:

 

ТЗ-8

ТҮ-8

5.Ажлын байрны шууд харъяалан удирдах албан тушаал: 5.1.Албан тушаалын нэр: 5.2.Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо:

 

Б. ЧИГ ҮҮРЭГ

 

1.Ажлын байрны зорилго Байгууллагын үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд машин техникийн бүрэн бүтэн, бэлэн байдлыг хангах, хэлтсийн даргын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;
2. Ажлын байрны үндсэн зорилт 2.1. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
1.  Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад авто машины техникийн бэлэн байдлыг хангах;

2.  Байгууллагаын дотоод ажилд оролцох

1.   Авто машины бэлэн байдлыг хангагдаж, байгууллагын үйл ажиллагаа жигд явагдана.

2.   Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн биелэгдсэн байна.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа 3.1. Хугацаа хуваарь
Ажлын байрны 1 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд

1.  Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн, саадгүй явуулах нөхцлийг бүрдүүлэн, авто машиныг ажилд гарахад бэлэн байлгах;

2.  Авто машины техникийн эд ангийн засвар, үйлчилгээг тотмол хийж, эвдрэл гарсан тохиолдолд байгууллагын санхүүд мэдэгдэн, сэлбэг хэрэгслээр хангуулж, засвар үйлчилгээнд хамруулан, бэлэн байдлыг хангах;

3.  Авто машинд гарсан том, жижиг засвар хийх тухай санхүүд заавал мэдэгдэх, жижиг засварыг өөрөө хийх, засварын газраар хийлгэх тохиолдолд санхүүгийн ажилтнуудаас зөвшөөрөл авч, өртөг тооцоог хянуулан хийлгэх;

4.  Машин техникийн өдөр тутмын арчилгаа, тосолгоог хийж, замын хөдөлгөөний болон хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй байдлыг ханган ажиллах;

Ажлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд

1.            Хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтоор хүлээсэн  чиг үүрэг, удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгаврыг  цаг хугацаанд нь биелүүлж, гүйцтэтгэлийг тайлагнаж захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

2.            Газрын дүрэм, дотоод журам, ёс зүйн дүрмийг чанд мөрдөн ажиллаж, ажлын цаг ашиглалт, хөдөлмөрийн сахилга батыг сахин ажиллах.

3.            Байгууллагаас зохион байгуулах нийт албан хаагчдын дунд зохион байгуулах сургалт, мэдээллийн цаг, спорт, урлагийн болон бусад нэгдсэн арга хэмжээнд идэвхитэй  оролцох;

4.            Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглаж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, авто машины цэвэр цэмцгэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллана.

5.            Албаны бус зорилгоор байгууллагын машин, техник хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

6.            Ажлын цагийг үр бүтээлтэй бүрэн ашиглаж, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед цагаа бүртгүүлэх, зохих бүртгэлийг хийлгэх, ажилд ирэх, ажлын өдөр дуусч гарахдаа хурууны хээг бүртгэх төхөөрөмжид цагаа бүртгүүлэх;

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Ерөнхий шаардлага:

 

 

 

 

 

 

Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай Шаардлагатай
Боловсрол Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
Мэргэжил Техникийн чиглэлийн Ангилал
Мэргэшил Жолооч
Туршлага Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил  ажилласан байх  

Ур чадвар Машин техникийн талаар зохих мэдлэгтэй байх

-Багаар ажиллах чадвартай,

-Харилцааны соёлтой

-Ажилдаа нягт нямбай ханддаг

1.2. Тусгай шаардлага: Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг сахих Байгууллага хувь хүни йнууц хадгалах

 

Г. ХҮЧИН ЗҮЙЛС

 

1. Ажлын байрны харилцах субьект
1.1. Байгууллагын дотор талд байгаа 1.2. Байгууллагын гадна талд байгаа
-Дарга

-Орлогч дарга нар

-Газрын хэлтэс, нэгжийн дарга нар

-Газрын бүх ажилтнууд

– Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд
2.Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага Төрийн албаны тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль,  Хөдөлмөрийн тухай хууль, байгууллагын дотоод журам болон төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.
3.Ажлын байрны нөөц, хэрэгсэл 3.1.Санхүүгийн Цалин хөлс ТҮ-3 зэрэглэлээр тогтоосон албан тушаалын цалин, ур чадварын нэмэгдэл, хоол унааны болон бусад нэмэгдлүүдээс бүрдэнэ.
3.2.Материалын Авто машин
3.3.Хүний
3.4.Бусад
4.Ажлын байрны нөхцөл 4.1.Ердийн нөхцөл Хэвийн
4.2.Онцгой нөхцөл – Илүү цагаар ажиллах

 

 

Д. БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх  бүхий албан тушаалтан
Ажлын хэсгийн ахлагч, орлогч дарга

………………………                        Б.Индра

орлогч дарга    ………………………  Г. Баттогтох

Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга

……………………………………          Э.Эрдэнэсайхан

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

………………………………..              П.Оюунчимэг

 

2016 оны 10 сарын 28  өдөр

 

 

Албан тушаалын нэр: Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

 

……………………….. Ж.Тогтохбаяр

 

 

2016 оны 10 сарын 28  өдөр