Зам барилгын хяналтын хэлтэс

606
  1. Нийслэлийн авто замын салбарт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хүрээнд авто зам, замын байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлыг зохион байгуулж, захиалагчийн хяналт тавих, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх;
  2. Зураг төсөл, технологи зөрчиж, зам барилгын ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн этгээдээр учирсан хохирлыг арилгуулах, гэрээний хариуцлага тооцох, зогсоох хүртэл арга хэмжээ авах:
  3. Авто зам, замын  байгууламжийг  шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлын хүрээнд хийгдэх ажлын зурвас чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах