Засвар ашиглалт хяналтын хэлтэс

513
  1. Нийслэлийн Авто замын салбарт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хүрээнд авто зам, замын байгууламжийн урсгал засвар, ашиглалт, арчлан хамгаалалтын ажлыг зохион байгуулж, захиалагчийн хяналт тавих, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх;
  2. Зураг төсөл, технологи зөрчиж, зам барилга, засварын ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн этгээдээр учирсан хохирлыг арилгуулах, гэрээний хариуцлага тооцох, зогсоох хүртэл арга хэмжээ авах;
  3. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажил гүйцэтгэх зорилгоор авто зам, замын байгууламжийг эвдэх, сэтлэх, сүвлэх шаардлагатай тохиолдолд холбогдох журмын дагуу зөвшөөрөл олгох, нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулах
  4. Гинжит болон тухайн авто зам, замын байгууламжийн техник ашиглалтын үзүүлэлтээс хэтэрсэн овор, даацтай тээврийн хэрэгслээр зорчих зөвшөөрөл олгох асуудлыг Замын цагдаагийн албатай хамтран шийдвэрлэх:
  5. Авто зам, замын  байгууламжийг  шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлын хүрээнд хийгдэх ажлын зурвас чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах: