Мэдээллийн сангийн хэлтсийн дарга

236

Давхарбаяр овогтой Энхмаа Газар зохион байгуулагч-кадастр мэргэжилтэй Нийслэлийн авто замын мэдээллийн санг хөтлөх, судалгаа шинжилгээ хийх. Нийслэлийн авто замын бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэх, хөтлөх, газрын даргын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллана.