Нийслэлийн замын хөгжлийн газартөрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаагхангах хөтөлбөрийн биелэлтийг тайлагнах хүснэгт

129